Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se vztahují na všechny dodávky zboží realizované mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“).

2. Podmínky Kupujícího, které se zcela nebo zčásti odchylují od těchto VOP, těmto VOP odporují nebo je doplňují, jsou pro Prodávajícího nezávazné, a to i tehdy, když jim Prodávající neodporuje nebo když Kupující prohlásí, že si přeje dodávat v souladu s takovými podmínkami.

3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VOP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP ovlivněn.

4. Tyto VOP se vztahují jak na případy, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ (dále jen „Spotřebitel“); tak na případy, kdy je Kupující podnikatelem ve smyslu § 420 OZ (dále jen „Podnikatel“), není-li uvedeno jinak.

 

II. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

1. Na základě registrace Kupujícího provedené na internetové stránce http://katalog.mecir.net/ (dále jen „Internetová stránka“) může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, ze kterého může Kupující provádět objednávku zboží.

2. Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím Internetové stránky je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím. Po odeslání objednávky je Kupující vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do odvolání objednávky jako návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3. Na Internetové stránce Prodávající prezentuje zboží, které Kupující může objednávat včetně uvedení aktuálních cen zboží a jeho dostupnosti. Prezentace zboží je pouze informativní a není nabídkou k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 OZ.

4. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží registrovaného Kupujícího doručená Prodávajícímu. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky automaticky generovaným e-mailem na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, přičemž toto potvrzení nelze považovat za akceptaci návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

5. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi Prodávajícím a Podnikatelem uzavřena teprve okamžikem, kdy je Podnikateli e-mailem doručeno potvrzení o připravení zboží k vyzvednutí, resp. je mu tato skutečnost sdělena telefonicky; kupní smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem je uzavřena okamžikem, kdy si Spotřebitel převezme zboží na provozovně Prodávajícího.

6. Prodávající negarantuje dostupnost zboží prezentovaného na Internetové stránce. Zejména, nikoliv však výlučně, v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží prezentovaného na Internetové stránce nebo změny ceny zboží s ohledem na aktuální zásoby Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo objednávku Kupujícího zcela či částečně odmítnout, neuzavřít kupní smlouvu na celou objednávku či část zboží z objednávky a zboží nedodat.

7. Kupní smlouvu týkající se alkoholických nápojů a tabákových výrobků uzavře prodávající s Kupujícím, pokud je Kupující v době podání objednávky starší 18 let; při podání objednávky stvrzuje Kupující, že je starší 18 let.

8. Uzavřením kupní smlouvy nevznikají Kupujícímu žádná práva k jakémukoli používání ochranných známek, obchodních názvů, marketingových materiálů, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictví Prodávajícího, jeho smluvních partnerů či třetích osob.

III. Cenové a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu při převzetí zboží, a to v hotovosti nebo platební kartou přes terminál Prodávajícího umístěný na jeho pobočce, jestliže není mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednán typ úhrady bankovním převodem dle daňového dokladu Prodávajícího. V případě sjednání úhrady bankovním převodem dle daňového dokladu Prodávajícího je splatnost kupní ceny sjednána na 14 dnů ode dne vystavení faktury – daňového dokladu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží uvedeného v systému Internetové stránky dle aktuálních skladových cen, přičemž Kupující je na tyto změny upozorněn před finálním odesláním objednávky a je mu umožněno jednotlivé položky z objednávky vyřadit nebo opravit požadované množství. Ceny uvedené u cigaret jsou určeny Podnikatelům za účelem dalšího prodeje. V případě nákupu Spotřebitelem je cena za krabičku cigaret uvedena v závorce v názvu skladové karty.

3. Ceny zboží jsou uvedeny bez vratných zálohovaných obalů. Informace o výši zálohy na vratné obaly jsou uvedeny v nákupním košíku Internetové stránky.

4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Všechny ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak i s DPH.

5. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením jakékoli splatné části kupní ceny, Prodávající bude oprávněn požadovat po Kupujícím a Kupující bude povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu za platbu v hotovosti účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Dodání, převzetí zboží a vlastnické právo

1. Dobu dodání zboží určuje vždy Prodávající, přičemž o ní informuje Kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

2. Kupující je povinen vyzvednout si zboží osobně na adrese Horská 30, Trutnov v pondělí až v pátek od 8:00 hod. do 17:00, v sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod., není-li dohodnuto jinak.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

4. Vlastnické právo ke zboží dodanému Kupujícímu na základě kupní smlouvy nabude Kupující okamžikem převzetí zboží a současně zaplacením celé kupní ceny.

5. Při zjištění zjevných vad je Kupující povinen tyto reklamovat ihned při převzetí zboží a je oprávněn zboží nepřevzít.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li dále uvedeno jinak.

2. Skutečný vzhled zboží dodaného Kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží prezentovaného Prodávajícím. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout odlišnosti ve vzhledu a úpravě výrobků včetně jejich obalů. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené, a to zejména povaze a způsobu a účelu použití zboží.

3. Prodávající vyřídí případnou reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím.

4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního nepotravinářského zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. U použitého nepotravinářského zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na dvanáct (12) měsíců. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Spotřebitele dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkaček, limonád, ovocných šťáv, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je Spotřebitel oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u zuživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.

 

VI. Zvláštní ujednání

1. Prodávající není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností Internetové stránky a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy. Prodávající si vyhrazuje právo omezit dostupnost Internetové stránky na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému. Prodávající si vyhrazuje právo provoz Internetové stránky kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

 

VII. Ochrana Spotřebitele

1. Pro vyloučení pochybností bere Spotřebitel na vědomí, že objednávkou na Internetové stránce nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, resp. nejde o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory Prodávajícího, a na kupní smlouvu se proto nevztahuje ustanovení § 1820 a násl. OZ.

2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz

3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@mecir.net. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad oblastí prodeje potravin vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití Internetové stránky se řídí právním řádem České republiky, není-li Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila, a to v rámci právního řádu členského státu EU, v němž má Spotřebitel obvyklé bydliště. Kupní smlouva uzavřená s Podnikatelem se vždy řídí právem České republiky.

2. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

3. V případě reklamace nebo případné změny termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.

4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

5. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z těchto VOP a kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou řešeny formou jednání, vedenému s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor mezi Prodávajícím a Spotřebitelem rozhodován s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu. Spor mezi Prodávajícím a Podnikatelem rozhodován s konečnou platností u věcně příslušného soudu s tím, že místní příslušnost soudu je sjednána dle sídla Prodávajícího.

6. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

7. Prodávající je oprávněn VOP kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Internetové stránce, a to pro objednávky od tohoto okamžiku učiněné, pokud nebude stanovena pro konkrétní změnu VOP účinnost pozdější. Kupující zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.