Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rudolf Korbelář – Velkoobchod Mečíř

sídlem: Trutnov 541 01, Horská 30

IČ: 652 12 240

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://katalog.mecir.net


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://katalog.mecir.net (dále jen „webová stránka“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se tak vztahují pouze na kupující – spotřebitele.

1.3.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

1.4.    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující současně potvrzuje, že na tyto obchodní podmínky byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním závazné objednávky upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit. 


2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce (dále jen jako „objednávka“).

3.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.5.    Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v závazné objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, fakturační adresa, telefon a email pro kontaktování kupujícího, atd.). Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu dle § 31 a násl. NOZ. Osoby s povinností k dohledu nad nezletilými odpovídají dle § 2921 NOZ za škodu nezletilými prodávajícímu způsobenou. 

3.6.    Po obdržení objednávky kontaktuje prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky s tím, že potvrdí objednávku, případně upřesní s kupujícím množství a celkovou cenu.

3.7.    Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem, kdy si kupující převezme zboží od prodávajícího a zaplatí kupní cenu, není-li dohodnuto jinak. Pro vyloučení pochybností bere kupující na vědomí, že objednávkou na webové stránce nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, resp. nejde o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory prodávajícího, a na kupní smlouvu se proto nevztahuje ustanovení § 1820 a násl. OZ. 

3.8.    Prodávající objednávku nemusí potvrdit, v případě nepotvrzení objednávky kupní smlouva nevzniká. Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že webové stránky uváděly omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo ho nedodává na trh dostupný prodávajícímu nebo je dlouhodobě nedostupné nikoli vinou na straně prodávajícího. 

3.9.    Kupní smlouvu týkající se alkoholických nápojů a tabákových výrobků uzavře prodávající s kupujícím, pokud je kupující v době podání objednávky starší 18 let; při podání objednávky stvrzuje kupující, že je starší 18 let.

3.10.    Skutečný vzhled zboží dodaného Kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží prezentovaného prodávajícím. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout odlišnosti ve vzhledu a úpravě výrobků včetně jejich obalů. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené, a to zejména povaze a způsobu a účelu použití zboží.


4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Horská 30, Trutnov;
  • bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Horská 30,  Trutnov;
  • v hotovosti u řidiče prodávajícího, je-li sjednána doprava. 

4.2.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 

4.3.    Kupní cena je splatná při převzetí zboží. 

4.4.    Ceny zboží jsou uvedeny bez vratných zálohovaných obalů. Informace o výši zálohy na vratné obaly jsou uvedeny v nákupním košíku na webové stránce. 

4.5.    Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží uvedeného na webové stránce dle aktuálních skladových cen, přičemž kupující je na tyto změny upozorněn před finálním odesláním objednávky a je mu umožněno jednotlivé položky z objednávky vyřadit nebo opravit požadované množství. Ceny uvedené u cigaret jsou určeny podnikatelům za účelem dalšího prodeje. V případě nákupu kupujícím je cena za krabičku cigaret uvedena v závorce v názvu skladové karty.

4.6.    V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené na webové stránce. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit. 

4.7.    Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve. 

4.8.    Původní cena (na webových stránkáchtypicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží prodávající nabízel na webových stránkách. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně, jsou zejména následující:

- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
- u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
- sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

4.9.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.


5.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    Kupující je povinen vyzvednout si zboží na provozovně prodávajícího na adrese Horská 30, Trutnov, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zejména že prodávající odveze zboží kupujícímu v rámci Trutnova. Kupující je povinen vyzvednout si zboží v době od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 17:00, v sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod., není-li dohodnuto jinak

5.2.    Dobu dodání zboží určuje vždy prodávající, přičemž o ní informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo i pro pozdější doručení objednávky.

5.3.    Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

5.4.    Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě kupní smlouvy nabude kupující okamžikem převzetí zboží a současně zaplacením celé kupní ceny.


6.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Došlo-li by k uzavření kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zboží (případně obdržení jiného plnění dle obsahu smlouvy), přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V uvedené lhůtě musí kupující odeslat prodávajícímu úkon o jednání, se kterým je spojen projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví. Kupující je pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ustanovení oprávněn využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného ZDE. Prodávající vždy potvrdí kupujícímu obdržení sdělení o odstoupení od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu.

6.2. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve smyslu § 1829 odst. 1 NOZ (viz ustanovení 6.1 těchto obchodních podmínek) se taková smlouva od počátku ruší. Práva k uvedenému odstoupení od smlouvy může kupující využít bez jakékoliv sankce. Veškeré náklady související s navrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy dle věty první tohoto ustanovení nese kupující, a to i u zboží nadrozměrného nebo těžkého, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Výše nákladů spojených s vrácením nadrozměrného nebo těžkého zboží se mohu lišit v závislosti na hmotnosti, rozměrech a vzdálenosti. Přesnou cenu dopravy zjistí kupující při objednávce.

6.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy (viz ust. 6.1 těchto obchodních podmínek), zašle nebo předá prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky stejným způsobem, jakým je od něho přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.4. Zboží se při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy doporučuje vrátit v původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží vráceno nekompletní, bude po kupujícím nárokováno plnění, tím však nejsou dotčeny jiné nároky prodávajícího dle NOZ, např. nárok na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Pouze v případě, kdy je snížena hodnota vraceného zboží z důvodů nutných k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (rozbalení zboží tak, aby nebyl zbytečně poškozen jeho obal a užití nutné k seznámení se povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, čímž se však nerozumí běžné užívání zboží kupujícím), a to přiměřeným způsobem, nemá prodávající nárok na plnění dle předchozí věty. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (potažmo ceny za poskytnutí licence či sublicence).

6.5. Kupující je srozuměn s tím, že dle § 1837 NOZ nemůže odstoupit od smlouvy o

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí
na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být kupující fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupníé smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@mecir.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně kupujících, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8.     Prodávající není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností webové stránky a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy. Prodávající si vyhrazuje právo omezit dostupnost webové stránky na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému. Prodávající si vyhrazuje právo provoz webové stránky kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

8.9.    Uzavřením kupní smlouvy nevznikají kupujícímu žádná práva k jakémukoli používání ochranných známek, obchodních názvů, marketingových materiálů, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictví prodávajícího, jeho smluvních partnerů či třetích osob. 

8.10.    Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena v dokumentu Zpracování osobních údajů.

9.2.    Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo skupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies.


11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Horská 30, Trutnov 541 01 adresa elektronické pošty obchod@mecir.net, telefon 499 811 752

11.5.  Učiněním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 

 

V Trutnově, dne 1.9.2023

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše